JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    CELEM PODSTAWOWYM NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:


1.  Stworzenie przyjaznej, rodzinnej atmosfery oraz zapewnienie warunków do rozwijania osobowości dziecka, zaspokajania potrzeb, wspierania talentu, zainteresowań, wyrówny- wania ewentualnych braków, szans.
2. Propagowanie wśród dzieci postawy otwartej na świat doznań artystycznych, umiejętności wyrażania siebie w formach ekspresji (plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej), wzbogacających osobowość.
3. Wyrabianie u dziecka poczucia tożsamości narodowej, więzi ze swoim miastem, Ojczyzną z równoczesną otwartością na świat, tolerancją i zrozumieniem dla ludzi i innych kultur.
4.  Rzetelne przygotowanie do zadań, jakie stawia przed dzieckiem szkoła XXI wieku – łączenie umiejętności z oczekiwaniami współczesnej edukacji.
5.  Wyrabianie u dziecka wrażliwości, empatii z równoczesną dozą asertywności tak, aby potrafiło ono dostosować się do realnie istniejących wymagań, przy jednoczesnym zachowaniu własnej wartości oraz odrębności.
6.  Promowanie profilaktyki prozdrowotnej – unikania zagrożeń i poszanowania przyrody.
7. Szeroko pojęta otwartość przedszkola , rozumiana jako wychodzenie naprzeciw oczeki- waniom rodziców, uważne wsłuchiwanie się w ich opinie i sugestie, celem wspólnego wypracowania optymalnych warunków wspierania, które będą służyły dobru powierzonych nam dzieci.

Przedszkole realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązująca podstawą programową wychowania przedszkolnego wydaną przez MEN

Przedszkole pracuje od 1 września do 30 czerwca. Jest placówka nieferyjną i jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.30  z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.